Referral recruitment onderzoek

 

Een kwalitatief onderzoek naar het gebruik van sociale media en employee referrals in het rekruteringsproces van grote organisaties

 

Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van

 

Master of Science in de Handelswetenschappen

 

Sofie De Loor & Louis Vermeulen

onder leiding van

Prof. Greet Van Hoye

 

VERTROUWELIJKHEIDSCLAUSULE

 

PERMISSION

 

Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding.

 

Naam student: De Loor Sofie (01003848)

Vermeulen Louis (01271163)

VOORWOORD

Deze masterproef is geschreven in het kader van de masteropleiding Handelswetenschappen, afstudeerrichting Strategisch Management aan de Universiteit Gent. Het onderzoek naar sociale rekrutering is ons aangereikt door professor Greet Van Hoye. Doordat wij allebei een grote affiniteit hebben met sociale media, rekrutering en employee referrals, is onze keuze om deel te nemen aan dit onderzoek dan ook evident.

 

Deze masterproef is tot stand gekomen dankzij de hulp van professor Greet Van Hoye; zij heeft voor een interessant onderwerp gezorgd en ook voor de nodige sturende hulp aan de start van deze masterproef. Onze dank gaat ook uit naar Sara Stockman voor de begeleidende hulp en de infosessie rond het gebruik van Nvivo 11. Deze sessie was heel bruikbaar en verhelderend voor ons onderzoek.

Grote dank gaat uit naar Marieke Carpentier voor de hulp en begeleiding gedurende het gehele onderzoek en de uitschrijving hiervan, alsook voor de snelle en duidelijke antwoorden op onze vragen.

 

Vervolgens willen wij ook alle deelnemende HR-verantwoordelijken bedanken die hun medewerking verleend hebben aan dit onderzoek. Zonder hun medewerking was dit onderzoek niet tot stand gekomen.

Een woord van dank voor hun inzet, tijd en kritische kijk op het thema is hier dan ook gepast.

 

Tot slot zijn wij ook veel dank verschuldigd aan onze familie en vrienden voor al hun raad en steun. In het bijzonder willen wij beiden onze ouders bedanken voor hun ondersteuning en het nalezen van deze masterproef. Verder willen we ook Farah, Wouter en Thomas bedanken voor hun kritische blik op dit werk en voor het controleren van eventuele fouten.

 

Sofie De Loor & Louis Vermeulen

 

INHOUDSOPGAVE

 

VOORWOORD I

INHOUDSOPGAVE II

LIJST GEBRUIKTE AFKORTINGEN V

LIJST TABELLEN EN FIGUREN VI

INLEIDING 1

Deel I: Literatuurstudie 4

1. Rekrutering 4

1.1. Belang van rekrutering 4

1.2. Rekruteringskanalen 5

1.2.1. Formele en informele kanalen 5

1.2.2. Technologische vooruitgang IT 6

1.2.3. Onderscheid rekrutering in grote en kleine organisaties 6

2. Sociale rekrutering 8

2.1. Sociale media 8

2.1.1. Definitie 8

2.1.2. Voorgaand onderzoek 9

2.1.3. Gebruik door organisaties én door werkzoekenden: potentieel als rekruteringstool 9

2.1.4. Facebook 11

2.1.5. LinkedIn 11

2.1.6. Twitter 12

2.1.7. Selectie 12

2.2. Word of mouth 13

2.2.1. Definitie 13

2.2.2. Voorgaand onderzoek 13

2.2.3. Geloofwaardigheid 13

2.2.4. Soorten word of mouth 14

2.2.5. Employee referral 14

2.2.6. Bonus 15

2.2.7. Employer brand 15

2.2.8. Voordelen organisatie 15

3. Onderzoeksvragen 16

3.1. Sociale media 16

3.2. Employee referral 17

Deel II: Empirisch onderzoek 18

1. Methodologie 18

1.1. Steekproef 18

1.2. Het semi-gestructureerde interview 19

1.3. Ethisch aspect 20

1.4. Data-analyse 20

2. Onderzoeksresultaten 21

2.1. Sociale media 21

2.1.1. Gebruik sociale media in het rekruteringsproces 21

2.1.2. Facebook 23

2.1.3. LinkedIn 24

2.1.4. Twitter 26

2.1.5. Formeel beleid rond sociale media 26

2.1.6. Eigen profiel of bedrijfsprofiel 27

2.1.7. Stimuleren van de medewerkers 27

2.1.8. Succesvol 28

2.2. Employee referrals 30

2.2.1. Gebruik employee referrals in het rekruteringsproces 30

2.2.2. Voordelen 33

2.2.3. Nadelen 34

2.2.4. Evaluatie 34

Deel III: Discussie & conclusie 36

1. Sociale media 36

2. Employee referral 41

3. Beperkingen 44

4. Toekomstig onderzoek 45

Referenties ………………………………………………………………………………………………………………………………….. I

Bijlagen …………………………………………………………………………………………………………………………………… IV

Bijlage 1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………. V

Bijlage 2.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. VI

Bijlage 3.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………. XII Bijlage 4.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………… XIII

 

 

LIJST GEBRUIKTE AFKORTINGEN

 

CV: Curriculum Vitae

 

HR: Human Resource

 

HRM: Human Resource Management

 

SNW: Social Network Website

 

WOM: Word Of Mouth

 

LIJST TABELLEN EN FIGUREN

 

LIJST TABELLEN

Tabel 1: Aantal deelnemende organisaties uit de verschillende provincies

 

LIJST FIGUREN

Figuur 1: Gebruik belangrijkste SNW’s door rekruteerders in 2015 (Jobvite, 2015)