De 25 meest gestelde vragen over quiet quitting


1. Wat is quiet quitting precies?

Quiet quitting beschrijft de situatie waarbij een werknemer, hoewel nog steeds fysiek aanwezig en technisch “in functie”, zich mentaal en emotioneel heeft teruggetrokken uit hun rol.

 • Definitie: Het is het mentale en emotionele ontslag van een werknemer zonder daadwerkelijk het bedrijf te verlaten.
 • Verschijning: Het kan zich uiten in verminderde betrokkenheid, minder enthousiasme en een gebrek aan initiatief.
 • Onderscheid: Quiet quitting verschilt van openlijk ontslag doordat de werknemer nog steeds aanwezig is en basistaken uitvoert.

2. Waarom is het belangrijk om quiet quitting te herkennen?

Het herkennen van quiet quitting is cruciaal vanwege de gevolgen voor zowel de individuele werknemer als de hele organisatie.

 • Prestaties: Werknemers die “stil vertrekken” kunnen hun maximale potentieel niet bereiken, wat de productiviteit beïnvloedt.
 • Teamdynamiek: Het gedrag kan invloed hebben op andere teamleden, wat leidt tot een algemene afname van moreel en samenwerking.
 • Retentie: Het niet herkennen en aanpakken kan leiden tot een verhoogd personeelsverloop, wat kostbaar kan zijn voor bedrijven.

3. Wat zijn de voornaamste oorzaken van quiet quitting?

Er zijn verschillende redenen waarom werknemers ervoor kunnen kiezen om mentaal en emotioneel afstand te nemen van hun werk, waaronder:

 • Werkomgeving: Een toxische werkomgeving, waar er gebrek aan waardering of erkenning is.
 • Gebrek aan groeimogelijkheden: Geen duidelijk carrièrepad of mogelijkheden tot professionele ontwikkeling.
 • Werk-privébalans: Overmatige werkuren zonder voldoende tijd voor rust of persoonlijk leven.
 • Relaties op het werk: Gebrek aan ondersteuning van collega’s of leidinggevenden.

4. Hoe kunnen managers de tekenen van quiet quitting herkennen?

Het herkennen van quiet quitting kan een uitdaging zijn omdat het vaak subtiele veranderingen in gedrag en houding zijn. Echter:

 • Prestatieverandering: Een plotselinge daling in kwaliteit of kwantiteit van het werk.
 • Terugtrekking uit teamactiviteiten: Minder deelname aan vergaderingen, brainstormsessies of sociale evenementen.
 • Verminderde communicatie: Minder interactie met collega’s of leidinggevenden, kortere antwoorden via e-mail of chat.
 • Veranderde werkgewoonten: Regelmatig te laat komen, vroeg vertrekken, of langere pauzes nemen.

5. Hoe kunnen organisaties quiet quitting aanpakken en voorkomen?

Preventie is de sleutel tot het aanpakken van quiet quitting. Dit vereist een proactieve benadering:

 • Open dialoog: Creëer een cultuur waar werknemers hun zorgen en frustraties kunnen uiten zonder angst voor repercussies.
 • Regelmatige check-ins: Managers moeten regelmatig inchecken bij hun teams om te controleren hoe het met hen gaat.
 • Professionele ontwikkeling: Bied werknemers kansen om te groeien, zowel in hun huidige rol als in mogelijke toekomstige rollen.
 • Gezonde werk-privébalans: Zorg voor voldoende vrije tijd, flexibele werktijden en begrip voor persoonlijke verplichtingen.

6. Wat zijn de langetermijngevolgen van quiet quitting voor werknemers?

Het onopgemerkt laten van quiet quitting kan ernstige gevolgen hebben voor werknemers, waaronder:

 • Burn-out: Een voortdurend gevoel van desinteresse kan leiden tot emotionele uitputting en burn-out.
 • Professionele stagnatie: Gebrek aan motivatie en betrokkenheid kan de persoonlijke en professionele groei belemmeren.
 • Negatieve impact op welzijn: Verminderd gevoel van eigenwaarde, toegenomen stress en angst zijn potentiële gevolgen.
 • Relatieschade: Het kan leiden tot verstoorde relaties met collega’s en leidinggevenden.

7. Hoe verschilt quiet quitting tussen verschillende culturen en industrieën?

De manier waarop quiet quitting zich manifesteert en wordt ervaren, kan variëren op basis van culturele en industriële factoren:

 • Culturele verschillen: In sommige culturen kan openlijk ontslag nemen als taboe worden beschouwd, wat leidt tot meer gevallen van quiet quitting.
 • Industriespecifieke trends: In hoogstressindustrieën zoals gezondheidszorg of financiën kan er een hogere frequentie zijn van werknemers die zich terugtrekken.
 • Werkomgeving: In start-ups, waar flexibiliteit en constante verandering de norm zijn, kunnen werknemers eerder mentaal afhaken als ze zich overweldigd voelen.
 • Managementstijlen: Afhankelijk van de dominantie leiderschapsstijl in een bepaalde regio of sector, kan de frequentie en intensiteit van quiet quitting variëren.

8. Hoe beïnvloedt technologie en remote werken de frequentie en detectie van quiet quitting?

De moderne werkomgeving, vooral post-pandemie, heeft unieke uitdagingen gebracht met betrekking tot quiet quitting:

 • Toename van isolatie: Remote werken kan sommige werknemers geïsoleerd laten voelen, wat kan bijdragen aan het gevoel van ontkoppeling.
 • Moeilijkere detectie: Zonder fysieke aanwezigheid kan het moeilijker zijn om de tekenen van quiet quitting te herkennen.
 • Technologische oplossingen: Er zijn tools en platforms die managers kunnen helpen bij het monitoren van werknemersbetrokkenheid en welzijn.
 • Overmatige monitoring: Te veel toezicht kan echter contraproductief zijn en werknemers het gevoel geven dat hun privacy wordt geschonden.

9. Welke rol speelt HR bij het identificeren en aanpakken van quiet quitting?

Human Resources (HR) speelt een cruciale rol bij het aanpakken van dit fenomeen:

 • Vroege detectie: HR kan systemen implementeren om vroege tekenen van quiet quitting te herkennen, zoals enquêtes of regelmatige check-ins.
 • Interventieplannen: HR kan plannen opstellen om met werknemers te werken die mogelijk “stil vertrekken”, zoals counseling of loopbaanbegeleiding.
 • Cultuurbouw: HR kan werken aan het creëren van een inclusieve en ondersteunende bedrijfscultuur.
 • Training: HR kan leiderschap en management trainen om de tekenen van quiet quitting te herkennen en effectief aan te pakken.

10. Zijn er tools of technieken om quiet quitting te meten?

Ja, er zijn verschillende manieren waarop organisaties de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers kunnen meten:

 • Enquêtes: Regelmatige werknemerstevredenheidsenquêtes kunnen inzicht geven in hoe werknemers zich voelen.
 • Prestatiebeoordelingen: Consistente prestatiebeoordelingen kunnen trends in prestaties laten zien, die een indicatie kunnen zijn van verminderde betrokkenheid.
 • Feedbacksessies: Open feedbacksessies kunnen werknemers de kans geven om hun zorgen te uiten.
 • Analytische tools: Er zijn softwareoplossingen die gedragspatronen kunnen volgen die wijzen op verminderde betrokkenheid of tevredenheid.

11. Hoe kunnen leidinggevenden de dialoog openen met werknemers die mogelijk tekenen van quiet quitting vertonen?

Om het onderwerp van quiet quitting aan te pakken, is een zorgvuldige en empathische benadering essentieel:

 • Een veilige omgeving creëren: Zorg ervoor dat het gesprek plaatsvindt in een privé- en niet-bedreigende omgeving.
 • Luister actief: In plaats van meteen oplossingen te bieden, luister eerst naar de zorgen en gevoelens van de werknemer.
 • Stel open vragen: Moedig de werknemer aan om te spreken door open vragen te stellen zoals “Hoe voel je je de laatste tijd over je rol hier?”.
 • Bied ondersteuning: Toon begrip en bied hulp aan, of dat nu in de vorm is van extra training, begeleiding of andere bronnen.

12. Wat is de rol van collega’s bij het identificeren en ondersteunen van iemand die tekenen van quiet quitting vertoont?

Collega’s kunnen vaak de eerste zijn die de tekenen opmerken, en hun rol is cruciaal:

 • Peer Support: Collega’s kunnen directe emotionele ondersteuning bieden en als klankbord dienen.
 • Vroege detectie: Ze kunnen subtiele veranderingen in gedrag of humeur opmerken die leidinggevenden misschien niet zien.
 • Verbinding met middelen: Collega’s kunnen hun medewerker op de hoogte brengen van beschikbare bronnen, zoals HR of welzijnsprogramma’s.
 • Feedback aan management: Met de juiste kanalen kunnen collega’s zorgen uiten bij het management of HR zonder de privacy van de betrokken persoon te schenden.

13. Hoe kan men self-awareness bevorderen om zelf tekenen van quiet quitting te herkennen?

Het is belangrijk dat werknemers zelfbewustzijn ontwikkelen om hun eigen welzijn te monitoren:

 • Reflectie: Regelmatig stilstaan bij je eigen gevoelens en motivatie kan tekenen van verminderde betrokkenheid aan het licht brengen.
 • Feedback vragen: Vraag collega’s of leidinggevenden om feedback over je prestaties en betrokkenheid.
 • Dagboek bijhouden: Een dagelijks of wekelijks dagboek kan helpen bij het identificeren van trends of veranderingen in gevoelens ten opzichte van het werk.
 • Welzijnschecks: Gebruik tools of apps die regelmatig checken hoe het met je gaat en bieden inzichten over je mentale welzijn.

14. Welke invloed heeft de bedrijfscultuur op quiet quitting?

De bedrijfscultuur speelt een cruciale rol in hoe werknemers zich voelen en hoe ze reageren op uitdagingen:

 • Ondersteunende culturen: Bedrijven die een cultuur van steun en waardering bevorderen, hebben minder kans op werknemers die stil vertrekken.
 • Communicatie: Een cultuur die open communicatie en feedback waardeert, kan helpen potentiële problemen vroegtijdig te identificeren.
 • Waardering en erkenning: Bedrijven die regelmatig hun waardering tonen, kunnen de motivatie en betrokkenheid van werknemers verhogen.
 • Flexibiliteit: Een cultuur die flexibiliteit en werk-privébalans waardeert, kan het risico op burn-out en dus quiet quitting verminderen.

15. Hoe verhoudt quiet quitting zich tot andere arbeidsgerelateerde fenomenen zoals burn-out of bore-out?

Hoewel ze allemaal betrekking hebben op de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers, zijn er onderscheidende kenmerken:

 • Quiet Quitting: Dit heeft voornamelijk betrekking op de mentale en emotionele ontkoppeling van het werk zonder daadwerkelijk te vertrekken.
 • Burn-out: Dit is een staat van chronische fysieke en emotionele uitputting, vaak vergezeld van cynisme en een gevoel van verminderde persoonlijke prestatie.
 • Bore-out: Dit betreft verveling en ontevredenheid vanwege het gebrek aan uitdagend werk of stimulatie, wat kan leiden tot desinteresse en demotivatie.

Hoewel elk van deze verschilt in oorzaken en uitingen, kunnen ze allemaal worden verergerd door vergelijkbare factoren, zoals een gebrek aan ondersteuning, erkenning of duidelijke communicatie op het werk

.


16. Hoe kan een organisatie proactief preventieve maatregelen nemen tegen quiet quitting?

Het voorkomen van quiet quitting vereist een proactieve aanpak van organisaties:

 • Regelmatige check-ins: Managers zouden regelmatige check-ins met hun teamleden moeten hebben om hun welzijn en tevredenheid te beoordelen.
 • Opleidingsprogramma’s: Cursussen over welzijn op het werk, stressmanagement en effectieve communicatie kunnen werknemers uitrusten om beter met uitdagingen om te gaan.
 • Flexibele werkarrangementen: De mogelijkheid voor werknemers om flexibel te werken, kan helpen bij het bevorderen van een gezonde werk-privébalans.
 • Feedbackkanalen: Zorg voor duidelijke en vertrouwelijke kanalen waar werknemers hun zorgen en feedback kunnen delen.

17. Wat zijn de financiële implicaties voor een bedrijf wanneer quiet quitting over het hoofd wordt gezien?

Quiet quitting kan financiële gevolgen hebben voor een bedrijf:

 • Verminderde productiviteit: Werknemers die mentaal zijn afgehaakt, leveren mogelijk niet hun volledige potentieel, wat resulteert in verminderde output.
 • Verhoogde wervingskosten: Als werknemers uiteindelijk vertrekken, zijn er kosten verbonden aan het werven en trainen van nieuw talent.
 • Verlies van expertise: Het vertrek van ervaren werknemers kan leiden tot een verlies van institutionele kennis.
 • Verhoogd ziekteverzuim: Gebrek aan betrokkenheid kan leiden tot verhoogde stress en daarmee gerelateerde gezondheidsproblemen, wat resulteert in meer ziektedagen.

18. Welke rol spelen mentorprogramma’s in het voorkomen of aanpakken van quiet quitting?

Mentorprogramma’s kunnen een positieve impact hebben:

 • Persoonlijke ondersteuning: Een mentor kan als klankbord dienen voor zorgen of frustraties.
 • Professionele begeleiding: Mentoren kunnen advies en begeleiding geven over carrièredoelen en groei.
 • Verhoogde betrokkenheid: Het gevoel dat iemand in hun professionele ontwikkeling investeert, kan de betrokkenheid van een werknemer verhogen.
 • Vroege detectie: Mentoren kunnen tekenen van quiet quitting herkennen en passende maatregelen aanbevelen.

19. Hoe kunnen externe factoren zoals economische recessies of pandemieën de frequentie van quiet quitting beïnvloeden?

Externe factoren kunnen een aanzienlijke invloed hebben:

 • Economische onzekerheid: Tijdens recessies kunnen werknemers zich minder zeker voelen over het wisselen van banen, wat kan leiden tot een toename van quiet quitting.
 • Veranderde werkstructuren: Pandemieën kunnen leiden tot meer remote werken, wat de betrokkenheid en verbondenheid van werknemers kan verminderen.
 • Mentale gezondheidsuitdagingen: Externe crises kunnen de algehele mentale gezondheid beïnvloeden, wat de kans op quiet quitting kan vergroten.
 • Verhoogde werklast: In tijden van crisis kunnen bedrijven bezuinigen en de werklast voor overgebleven werknemers verhogen, wat kan leiden tot burn-out en quiet quitting.

20. Hoe kunnen organisaties de overgang van een werknemer die quiet quitting heeft ervaren naar volledige betrokkenheid faciliteren?

De weg terug naar volledige betrokkenheid vereist inspanning en ondersteuning:

 • Herziening van rollen en verantwoordelijkheden: Een herbeoordeling van de huidige rol van de werknemer kan helpen bij het identificeren van pijnpunten.
 • Professionele ontwikkelingsmogelijkheden: Cursussen, trainingen of nieuwe projecten kunnen werknemers motiveren en een nieuw gevoel van doel geven.
 • Wellness-programma’s: Geestelijke gezondheidszorg, meditatiecursussen of fitnessvoordelen kunnen helpen bij het verbeteren van het algehele welzijn van werknemers.
 • Open communicatie: Een open dialoog tussen werknemers en management kan zorgen en frustraties aan het licht brengen en oplossingen bieden.

21. Hoe verschilt quiet quitting van traditioneel turnover en hoe kan men beide meten?

Het begrijpen van de verschillen tussen deze twee is cruciaal voor effectief personeelsbeheer:

 • Definitie van fenomenen: Terwijl quiet quitting gaat over mentaal en emotioneel afhaken zonder fysiek te vertrekken, verwijst traditioneel turnover naar werknemers die daadwerkelijk de organisatie verlaten.
 • Meting van quiet quitting: Dit kan lastiger zijn omdat het gaat over interne gevoelens. Regelmatige medewerkersenquêtes, 360-graden feedback en het observeren van gedragsveranderingen zijn nuttige instrumenten.
 • Meting van turnover: Dit is meetbaar aan de hand van het percentage werknemers dat de organisatie binnen een bepaalde periode verlaat.
 • Financiële implicaties: Beide hebben kosten, maar ze kunnen variëren. Quiet quitting kan leiden tot een afname van de productiviteit, terwijl turnover directe kosten met zich meebrengt, zoals wervings- en trainingskosten.

22. Welke rol speelt diversiteit en inclusie bij quiet quitting?

Een inclusieve werkomgeving kan de frequentie van quiet quitting verminderen:

 • Erkenning van verscheidenheid: Werknemers van diverse achtergronden kunnen zich gemarginaliseerd of ondergewaardeerd voelen als hun stemmen niet worden gehoord.
 • Culturele sensitiviteit: Gebrek hieraan kan leiden tot misverstanden of onbedoelde uitsluiting, wat kan bijdragen aan quiet quitting.
 • Bevordering van inclusie: Een cultuur waarin alle werknemers zich gewaardeerd en betrokken voelen, kan helpen om het gevoel van verbondenheid te versterken en quiet quitting te verminderen.
 • Training en bewustwording: Programma’s gericht op diversiteit en inclusie kunnen helpen bewustzijn en begrip te creëren en een omgeving van respect en waardering te bevorderen.

23. Hoe kunnen bedrijven quiet quitting identificeren in een volledig virtuele werkomgeving?

De virtuele omgeving stelt unieke uitdagingen:

 • Online gedragsindicatoren: Merkbare afname van deelname aan virtuele vergaderingen, minder communicatie of een verandering in digitale activiteit.
 • Regelmatige virtuele check-ins: Deze kunnen helpen bij het vaststellen van het welzijn en de tevredenheid van werknemers, zelfs op afstand.
 • Feedbacktools: Anonieme online enquêtes of feedbacktools kunnen werknemers een stem geven en zorgen aan het licht brengen.
 • Bevorderen van virtuele teambinding: Het organiseren van virtuele sociale evenementen of activiteiten kan helpen bij het identificeren van veranderingen in de betrokkenheid of interactie van werknemers.

24. Hoe kan de fysieke werkomgeving bijdragen aan of voorkomen van quiet quitting?

De werkomgeving heeft een directe impact op het welzijn van werknemers:

 • Ergonomie en comfort: Een comfortabele werkplek kan bijdragen aan tevredenheid en productiviteit, terwijl een ongemakkelijke omgeving stress en ontevredenheid kan veroorzaken.
 • Open ruimtes versus privékantoren: Terwijl open ruimtes samenwerking kunnen bevorderen, hebben sommige werknemers misschien behoefte aan privacy of stilte om zich te concentreren.
 • Esthetiek en verlichting: Een aangename en goed verlichte omgeving kan het welzijn en de productiviteit verhogen.
 • Flexibele werkplekken: De mogelijkheid om van werkplek te wisselen of te kiezen waar men werkt, kan bijdragen aan een grotere tevredenheid en vermindering van het risico op quiet quitting.

25. Hoe kunnen HR-technologieën en -systemen worden gebruikt om quiet quitting te detecteren?

Technologie kan een krachtig hulpmiddel zijn bij het identificeren van vroege tekenen:

 • Prestatiebeheersystemen: Een plotselinge daling van de prestatie-indicatoren kan een teken zijn van verminderde betrokkenheid.
 • Feedback- en enquêtetools: Regelmatige digitale enquêtes kunnen werknemers een kanaal bieden om hun gevoelens en zorgen te uiten.
 • Gegevensanalyse: Geavanceerde analyse van werknemersdata kan patronen of trends laten zien die duiden op quiet quitting.
 • Digitale communicatietools: Het monitoren van de frequentie en kwaliteit van de communicatie kan een indicator zijn van de betrokkenheid van een werknemer.